يکشنبه, 4 فروردين 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی
زير عنوان : آگهاي مناقصه خدمات شهري
کد خبر : ۱۸۷۰
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ 
ساعت : ۱۴:۴۱:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

                    

                                                   ((   آگهي مناقصه عمومي))                                                                                         

                               

 

شهرداري دهلران در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 266/5/ش-10/8/96 شوراي محترم اسلامي شهر دهلران ،  بخش خدمات شهري را بصورت حجمي  به شركتهاي خدماتي واجدشرايط و تعيين صلاحيت شده از طريق مناقصه عمومي بصورت كتبي واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت 10 روزكاري پيشنهادات خود را در پاكتهاي دربسته به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند .

1- برندگان اول ؛ دوم  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه ضبط و توسط شهرداري وصول خواهد شد

2- آخرين مهلت تحويل پاكتهاي حاوي اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت تا روز دوشنبه  مورخه 13/9/96 ساعت 15:00  ميباشد.

3- تاريخ بازگشائي پاكتها روز سه شنبه مورخه 14/9/96 ساعت 11 صبح  در محل شهرداري دهلران بوده و كميسيون عالي معاملات و شهرداري پس از رسيدگي ؛ برنده مناقصه را تعيين خواهد نمود

4- كليه امورات مربوط به بخش خدمات شهري ( نظافت و جمع آوري زباله و كليه ضايعات و حمل و تخليه به جايگاه دفن زباله و لايروبي و شستشوي  جداول و جاروب خيابانها توزيع پلاستيك زباله و انجام ساير امورات و خدمات مربوطه)برابر اسناد مناقصه بعهده پيمانكار مي باشد  .

5- حجم برآوردي زباله هاي قابل برداشت درسطح شهر روزانه 30 تن مي باشد .

6- قيمت كارشناسي انجام امورات بخش خدمات شهري از مبداء تا سايت زباله با احتساب كلي هزينه ها و كسورات ماهيانه مبلغ /1.050.000.000  ريال مي باشد .

7- تأمين كليه ابزار كار و ماشين آلات و نيروي انساني بعهده پيمانكار مي باشد .

8- سايرتوضيحات و اطلاعات لازم جهت اجراء وانجام امورات بخش خدمات شهري دراسناد و مدارك مناقصه تحويلي ميباشد

9- ارائه ضمانت نامه بانكي معتبرشركت در مناقصه توسط پيمانكار به ميزان 630.000.000  ريال الزامي است .

10- بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ و اسناد ؛ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و به پاكتهاي مخدوش يا به پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

11-  هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد .

12- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .

13- محل توزيع اسناد و مدارك مناقصه واحد امور مالي شهرداري مي باشد . ضمناً متقاضيان ميبايست بابت هزينه اسناد مناقصه مبلغ /400.000 ريال بحساب سيبا بشماره 0106042102001 بانك ملي مركزي بنام شهرداري دهلران واريز و اصل فيش واريزي را به واحد امور مالي تسليم نمايند

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن   08433725927  شهرداري تماس حاصل نمائيد .

                                                             

                                                                                                             شهرداري دهلرانبازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0