يکشنبه, 4 فروردين 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی
زير عنوان : واگذاري بخشي ازفعاليت هاي خدماتي و پشتيباني شهرداري بصورت حجمي
کد خبر : ۱۸۷۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ 
ساعت : ۱۴:۴۷:۵۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي مناقصه عمومي

 

شهرداري دهلران در نظر دارد بموجب بند 2 مصوبه شماره 266/5/ش 10/8/96 شوراي محترم اسلامي شهر دهلران بخشي ازفعاليت هاي خدماتي و پشتيباني خود را بصورت حجمي و به ازاء ارزش واحد كار به شركتهاي خدماتي واجدشرايط و تعيين صلاحيت شده از طريق مناقصه عمومي بصورت كتبي واگذار نمايد لذا متقاضيان واجدشرايط مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت 10 روز كاري اسناد مناقصه تحويل و در پاكتهاي دربسته به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند .

1) ارزش حجم كل كار در مدت يكسال از تاريخ 1/10/96 لغايت 30/9/97 مبلغ /6.392.382.614 ريال ميباشد كه شامل :

كليه تعهدات پرسنلي اعم از مزد روزانه ، حق مسكن ، بن كارگري ، حق اولاد ، عيدي ، سنوات ، مرخصي مانده ، حق لباس ، بيمه تأمين اجتماعي ، ماليات تكليفي و ارزش افزوده و ساير موارد مقرر در قانون كار و مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل مي باشد .

2) برندگان اول و دوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه ضبط و توسط شهرداري وصول خواهد شد .

3) آخرين مهلت تحويل پاكتهاي حاوي اسناد مناقصه پيشنهاد قيمت تا روز دوشنبه مورخه  13/9/96 ساعت 15:00 مي باشد وتاريخ بازگشايي پاكتها روز سه شنبه مورخه 14/9/96 ساعت00: 11 درمحل شهرداري دهلران بوده وكميسيون عالي معاملات شهرداري پس از  رسيدگي ، برنده مناقصه را تعيين خواهد نمود .

4) ساير توضيحات و اطلاعات لازم مربوط به مناقصه در اسناد و مدارك مناقصه تحويلي مي باشد

5) ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر شركت در مناقصه توسط پيمانكار بميزان/320.000.000 ريال الزامي است و هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد .

6) بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ و اسناد ؛ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و به پاكتهاي مخدوش يا به پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .( ضمناً به پيشنهادات بميزان قيمت پايه و كمتر از آن ترتيب اثر داده نمي شود ).

7) شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .

8) محل توزيع اسناد و مدارك مناقصه واحد امور مالي شهرداري مي باشد ضمناً متقاضيان مي بايست بابت هزينه اسناد مناقصه مبلغ /400.000 ريال بحساب سيبا بشماره  0106042102001  نزد بانك ملي بنام شهرداري دهلران واريز و اصل فيش واريزي را به واحد امور مالي تسليم نمايند .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 08433725927 شهرداري دهلران تماس حاصل نمائيد %                                                                                

شهرداري دهلران


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0